simirolac

About simirolac

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלות הדיור מתרחשת אך ורק למאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת השכירות היומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים טיפים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור עבודה הגונה עם רווחים גדולים, ואנשינו מציעים שירותים באופן בלעדי ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות להקים שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.